Kodeks karny część szczególna Pytania Kazusy Tablice

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja zażalenie) i wymogów co.

Czytaj więcej

Praca operacyjna zwalczaniu

Praca operacyjna zwalczaniu

Nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania policji, lecz również ukazuje nowe kierunki jej aktywności wynikające ze przemian we współczesnym świecie. Hołyst Brunon dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w więcej niż stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji, również najważniejsze akty ustawowe dotyczące jej funkcjonowania w Unii Europejskiej. Artykuł to kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych zgrupowanych z dokonywaniem oględzin. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia związanie z:- dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłoką,- utrwalaniem przebiegu oględzin,- udziałem stron procesowych i innych uczestników postępowania karnego w oględzinach. Analiza oględzin oparta została na unormowaniach prawnych, wypowiedziach doktryny, orzecznictwie i badaniach aktowych. Opracowanie przeznaczone dla praktyków prawa: prokuratorów, sędziów, adwokatów. Zainteresuje także teoretyków prawa dodatkowo żaków działów prawa i administracji. Artykuł adresowany dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a zarówno aplikantów prawniczych. Kiążka stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch artykułach naukowych pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna również Postępowanie karne. Część szczególna.Na pojedyncze części opracowania składają się:- omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego;- kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej;- diagramy i tabele, za pomocą jakich zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień;- wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, reprezentatywne dla poruszanych kwestii;- przykładowe pytania testowe.

Przestępstwa podobne polskim

Przestępstwa podobne polskim

Opracowanie obejmuje wyrażenie omowne najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jakim sposobem chociażby skargę na uchylenie werdyktu sądu odwoławczego. W publikacji omówiono między innymi następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w zakresie kontroli operacyjnej również podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest wyjątkowo do praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a zarówno do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł zawiera zwięzłe peryfraza współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Pisarka w sposób przeźroczysty i syntetyczny przedstawia jej formy, elementarne instrumenty dodatkowo krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy wśród państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozkwit tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą współpraca polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów także danymi statystycznymi ilustrującymi działanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji internetowej jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: normy domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Pisarze odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów także prokuratorów. Zaintryguje podobnie pracowników naukowych.

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Czym się zajmujemy

Opracowanie obejmuje wyrażenie omowne najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jakim sposobem chociażby skargę na uchylenie werdyktu sądu odwoławczego. W publikacji omówiono między innymi następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w zakresie kontroli operacyjnej również podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest wyjątkowo do praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a zarówno do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł zawiera zwięzłe peryfraza współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Pisarka w sposób przeźroczysty i syntetyczny przedstawia jej formy, elementarne instrumenty dodatkowo krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy wśród państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozkwit tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą współpraca polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów także danymi statystycznymi ilustrującymi działanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji internetowej jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: normy domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Pisarze odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów także prokuratorów. Zaintryguje podobnie pracowników naukowych.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.