Przestępstwa podobne polskim

img

Opracowanie obejmuje wyrażenie omowne najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jakim sposobem chociażby skargę na uchylenie werdyktu sądu odwoławczego. W publikacji omówiono między innymi następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w zakresie kontroli operacyjnej również podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest wyjątkowo do praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a zarówno do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł zawiera zwięzłe peryfraza współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Pisarka w sposób przeźroczysty i syntetyczny przedstawia jej formy, elementarne instrumenty dodatkowo krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy wśród państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozkwit tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą współpraca polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów także danymi statystycznymi ilustrującymi działanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji internetowej jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: normy domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Pisarze odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów także prokuratorów. Zaintryguje podobnie pracowników naukowych.

  • wzór aktu notarialnego zakupu mieszkania Strona www obejmuje wzór aktu notarialnego zakupu mieszkania Strona www obejmuje
  • Strona o postępowaniu karnym który Strona o postępowaniu karnym który
  • Strona www jest przeznaczony szczególnie Strona www jest przeznaczony szczególnie
  • finanse prywatne a Finanse publiczne w 2020 roku i finanse prywatne a Finanse publiczne w 2020 roku i
  • Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów
Prawo energetyczne Ustawa o odnawialnych źródłach energii Ustawa o rynku mocy Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Komentarz

Top